IPM Werkwijze

Een belangrijke oplossing die wij onze klanten bieden, is een doorlopend onderhoudscontract. Dit draagt niet alleen zorg voor het adequaat verhelpen van voorkomende problemen, maar heeft ook een preventieve werking. Deze integrale benadering heeft als voordeel dat schade als gevolg van plaagdierenoverlast of hygiënerisico’s voorkomen kunnen worden.

IPM 4.0 Integrated Pest Management door Anticimex

De IPM-bestrijdingsniveaus

IPM kent een indeling van de mogelijkheden voor bestrijding van ongedierte.

Monitoring & Communicatie

Dit niveau omvat de monitoring van de populatie en eventuele plaagontwikkelingen. Binnen dit niveau valt ook de algemene communicatie over plaagdieren, bijvoorbeeld over de achterliggende oorzaken, eventuele maatregelen en het meldingenproces.

Habitatmanagement

Dit zijn maatregelen die worden ingezet op probleemlocaties om de populatie te verkleinen. Men kijkt locatiegericht naar de oorzaken van de rattenoverlast bv. de aanwezigheid van voedselbronnen, schuilplaatsen e.d., die er voor zorgen dat de omgeving een grote populatie ondersteunt (populatiedraagkracht). Door het wegnemen van oorzaken neemt de populatiedraagkracht af en hiermee ook de populatie.

Om dit te versnellen, maar ook om mogelijke migratie (verplaatsing) van dieren te voorkomen, kan het noodzakelijk zijn om ook niet-chemische bestrijding in te zetten.

Niet-chemische bestrijding

Hierin zit de inzet van ‘diervriendelijke’ (klem)vallen en dergelijke, waarbij het dier zo min mogelijk lijdt. De inzet van niet-chemische bestrijding kan om verschillende redenen nodig zijn: – Het voorkomen van migratie naar omliggende gebieden bij een daling van de natuurlijke populatiedraagkracht. – Wanneer het niet mogelijk is om het draagkrachtniveau zo te verlagen dat het onder het acceptatieniveau terecht komt.

Chemische bestrijding

Wanneer de bovengenoemde niveaus niet hun uitwerking hebben en er sprake is van een hoog volksgezondheidsrisico, kan men in het uiterste geval overgaan tot het vierde en hoogste niveau: ‘Chemische bestrijding’. Gezien de huidige wetgeving en de mogelijke risico’s op doorvergiftiging naar niet-doelsoorten en optredende resistentie, zijn we erg terughoudend met de inzet van chemische bestrijding.

1. Inventarisatie en evaluatie

Risicogebieden worden geïdentificeerd om een gefundeerd plan van aanpak op te
kunnen stellen. Het plan van aanpak wordt jaarlijks geëvalueerd waarbij trendanalyses en opvolging inzicht geven in de effectiviteit van het beheersplan.

2. Inspectie en advies

Onze gediplomeerde inspecteurs en technici inspecteren het monitoringsysteem en de vastgestelde risicogebieden. In combinatie met de visuele controle en waarnemingen van de klant worden conform een checklist afwijkingen en adviezen besproken en vastgelegd in een inspectierapport.

3. Behandeling

Op basis van de geconstateerde afwijkingen (o.a. plaagdierenactiviteit,
groei micro-organismen) wordt in overleg met u een doelgerichte oplossing voorgesteld en uitgevoerd. Hierbij geldt altijd dat de meest milieu verantwoorde methode wordt gekozen.

Kies land

    Bel nu 088 548 6660