Roeken

Uiterlijk en leefwijze

  • U herkent de roek aan het zwarte verenkleed (met purperen glans) en hun grijszwarte snavel.

Roeken leven in grote kolonies, bij voorkeur in de buurt van gebieden met veel voedsel. In Nederland komen kolonies voor tot wel 1000 broedparen. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat een dusdanig grote kolonie vogels veel vervuiling en geluidsoverlast met zich meebrengt. Ook zorgen de roeken voor schade aan pas ingezaaide landbouwgewassen en aan grasvelden. Dit laatste gebeurt, wanneer zij keverlarven uit de grasmat pikken. Naast bodem- en andere insecten, voeden roeken zich met wormen, emelten, engerlingen, eieren van weidevogels, zaden, granen en vruchten.

Preventie en beheer

Preventieve maatregelen kunt u nemen door:

  • Vlaggen en (holografische) linten te plaatsen in de buurt van gewassen en grasvelden
  • In combinatie met knalapparaten, de Agrilaser en bio-akoestische vogelwering

Desalniettemin kan er na verloop van tijd gewenning ontstaan. Met de correcte inzet van middelen, een tijdige afwisseling en de juiste combinatie bereikt u het beste resultaat.

Heeft u eenmaal een roekenkolonie in uw omgeving en zorgt deze voor veel overlast, dan is het belangrijk dat de roeken niet alleen verjaagd worden, maar dat tevens gezorgd wordt voor een geschikte (of geschikt gemaakte) alternatieve locatie. Deze locatie moet binnen het bereik van de roek te vinden zijn. Verder moeten oude nesten en nestbeginselen verwijderd worden. Professionele boomverzorgers kunnen de aanwezige bomen snoeien, zodat deze minder geschikt worden om nieuwe nesten in te bouwen. Eenmaal aanwezige nesten zijn op grond van de Wet Natuurbescherming beschermd.

Voor roekenbeheer is een ontheffing op de Wet Natuurbescherming verplicht. Anticimex verzorgt voor u desgewenst de ontheffingsaanvraag, inclusief het onderliggend roekenbeschermingsplan, als de uitvoering.

Zonder ontheffing mogen de roeken wel geweerd worden om schade aan landbouwgewassen te voorkomen. Hebben deze preventieve maatregelen geen of onvoldoende effect, dan kan bij de provincie ontheffing worden aangevraagd of kan de provincie provinciale vrijstelling verlenen.

Als roeken overlast veroorzaken in de bebouwde kom of er moet een roekenkolonie verplaatst worden, dan biedt een ontheffing op artikel 75 deze mogelijkheid. Deze ontheffing moet worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (kortweg RVO en voorheen Dienst Regelingen) en goed onderbouwd worden met een roekenbeschermingsplan. In geen geval mag de gunstige staat van instandhouding in het geding komen.

Wanneer geven roeken in de bebouwde kom het meeste overlast?

Roeken zorgen voor de meeste overlast in de broedperiode, vanaf het moment dat de nesten worden gebouwd tot het moment dat de jongen uitvliegen.

Wat kunt u zelf doen?

Bij schade aan landbouwgewassen mag u verjagingsmiddelen inzetten. Gaat het om een roekenkolonie binnen de bebouwde kom, dan is de inzet van experts noodzakelijk.

Kies land

    Bel nu 088 548 6660