Regelgeving

De experts van Anticimex zijn op de hoogte van geldende regelgeving op het gebied van plaagdiermanagement en hygiëne. Dus ook voor uw branche. Wij zorgen er samen met u voor dat u aan de geldende normeringen voldoet.

Er zijn diverse wetten die van toepassing zijn bij het behandelen van vogels. Deze wetten en regels veranderen regelmatig. Op deze pagina zijn deze kort beschreven en verwijzen wij u graag door naar de externe sites waar u meer informatie kunt vinden.

Direct naar:

 1. Natuur, Milieu, Dierenwelzijn (#a1)
  1. Wet Natuurbescherming (#a11)
  2. Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren (#a12)
  3. Wet Milieubeheer (#a13)
 2. Voedselveiligheid (#a2)
 3. Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) (#a3)
 4. Certificeringen van Anticimex en medewerkers (#a4)
  1. VCA (#a41)

1. Natuur / Dierenwelzijn / Milieu

1.1 Wet Natuurbescherming

Deze wet gaat over het behoud van de biologische diversiteit en een duurzaam gebruik van de bestanddelen daarvan en ter uitvoering van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG 1992, L 206), richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PbEU 2010, L 20) en diverse verdragen inzake de biologische diversiteit en de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving.

Bron: Overheid.nl (https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2019-01-01)

1.2 Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren

De dierenwelzijnswet is altijd van toepassing bij de behandeling van dieren. Ook bij dieren die geen beschermde status hebben zoals stadsduiven.

Deze wet is er om uit het oogpunt van gezondheid en welzijn van dieren, uit ethische overwegingen en uit een oogpunt van bescherming van veiligheid van mens en dier regelen te geven ten aanzien van dieren en handelingen met dieren en dat het voorts wenselijk is regelen te geven terzake van de uitvoer van dieren en dierlijke produkten alsmede met het oog op de raszuiverheid van produkten van de Nederlandse fokkerij.

Bron: Overheid.nl (https://wetten.overheid.nl/BWBR0005662/2019-01-01)

1.3 Wet Milieubeheer

Deze wet is er om op het gebied van milieuhygiëne, regelen te stellen met betrekking tot een aantal algemene onderwerpen. Deze wet beschrijft onder andere hoe om gegaan dient te worden met afvalverwerking. Daaronder valt ook het omgaan met kadavers.

Bron: Overheid.nl (https://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/2019-01-01)

2. Food Safety / Voedselveiligheid

Er zijn diverse voedselveiligheid standaarden. Bij al deze standaarden is ongediertebestrijding, en dus ook het voorkomen van schade/overlast door vogels, een onderdeel van.

HACCP

De bekendste voedselveiligheidstandaard is HACCP, de afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Dit is een risico-inventarisatie voor de voedingsmiddelen industrie. Waarbij ongediertebestrijding een onderdeel is. Hygiënevoorschriften zijn vastgelegd in onder andere:

 • Warenwetbesluit bereiding en behandeling van levensmiddelen
 • Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen
 • Verordering (EG) Nr 852/2004

Het is in Nederland voor voedselverwerkende bedrijven verplicht om HACCP en/óf een sectorspecifieke hygienecode te hanteren. Naast HACCP zijn er andere voedselveiligheidstandaarden als:

 • Tesco TFMS (Tesco Food Manufacturing Standard)
 • AIB (American Institute of Baking)
 • IFS (International Features Standards)
 • Marks & Spencer

BRC

British Retail Consortium Global Standards for Food Safety, veelal kortweg BRC Food genoemd, is een standaard op het gebied van voedselveiligheid. Hierin wordt ook specifiek benoemd wat er op het gebied van vogel-(wering) gedaan moet zijn. Anticimex heeft al bij diverse voedselverwerkende bedrijven oplossingen gerealiseerd, waardoor deze bedrijven hun BRC audits hebben behaald.

Zie hieronder enkele segmenten van de BRC Food 8 normering welke betrekking hebben op vogelwering:

Bron: brcgs.com (https://www.brcgs.com/)

Hoofdstuk 4 Vestigingsstandaarden

4.1 Standaarden voor buitengebied.

Het productieterrein is van voldoende grootte, locatie en bouwkundige staat, en wordt onderhouden om risico op besmetting te voorkomen en om de productie van veilige en wettelijke eindproducten mogelijk te maken.

4.1.3: De constructie van het gebouw wordt onderhouden om potentiële productbesmetting te minimaliseren (bv. de verwijdering van vogelnesten, het afsluiten van gaten rondom pijpleidingen tegen ongedierte, binnendringend water en andere besmettingsbronnen).

Opmerking Anticimex:

 • Dit betekent ook het afsluiten van openingen waar niet alleen ongedierte maar ook vogels langs naar binnen kunnen (zie ook paragraaf 4.14.7).

4.14 Beheersing van ongedierte.

Voor de hele vestiging geldt een effectief ongedierte beheers programma om het risico op een plaag te minimaliseren en middelen moeten beschikbaar zijn om snel te kunnen reageren op elk voorval dat plaatsvindt en risico vormt voor producten. Ongedierte beheers programma’s moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde wetgeving.

4.14.7:
De vestiging moet adequate maatregelen hebben genomen om te voorkomen dat vogels gebouwen binnenkomen of dat ze nestelen boven laad- en losgebieden.

Opmerking Anticimex:

 • Binnenkomen = horren plaatsen voor raam- en deuropeningen, deuren en ramen gesloten houden, gevel- en dakopeningen vogeldicht maken met bijv. gaas of gevelplaat. Maar ook het wegvangen en/of schieten van vogels op basis van de wettelijk verplichte ontheffingen inzake de Wet Natuurbescherming.
 • Laad- en losgebieden = laaddocks, luifels, overkappingen waar vogels in openingen of op randen kunnen nestelen of rusten.

3. Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)

Voor werknemers zijn regels met betrekking tot de arbeidsomstandigheden vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg Arbowet.

Bron: Arboportaal.nl (https://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2019-01-01)

Veilige werkplek

Werknemers hebben recht op een veilige werkplek. Wanneer ergens vogels aanwezig zijn (geweest) is er vaak vervuiling van poep, veren, nestmateriaal en zelfs dode dieren. Als dit op een werkplek is brengt dat gezondheidrisico's (ziekteverwekkers) met zich mee voor werknemers en klanten die daar moeten zijn. Denk hierbij ook aan airco,- zonnepaneel- of andere monteurs aan dakinstallaties.

Biologische agentia

In het geval van (vogel-)kadavers is er ook nog regelgeving met betrekking tot bio agentia. Biologische agentia zijn micro-organismen en andere dragers van plantaardige of dierlijke herkomst die bij blootstelling ernstige gezondheidsrisico's kunnen opleveren. Hieronder vallen bacteriën, virussen, schimmels en gisten, prionen, protozoën, genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s), toxinen, zoönosen.

Biologische agentia worden in de Arbeidsomstandighedenwet omschreven als de ‘levende organismen die een infectie, allergie of toxiciteit kunnen veroorzaken.’ Er bestaan ook stoffen van biologische herkomst die geen levend organisme zijn en toch een risico voor de gezondheid opleveren. In een aantal beroepen hoort het werken met biologische agentia tot de dagelijkse praktijk.

Bron: Arboportaal.nl (https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/wat-zijn-biologische-agentia)

4. Certificeringen

Certificeringen die Anticimex en medewerkers hebben om het werk uit te mogen voeren:

4.1 VCA

VCA is een certificering en staat voor VGM (Veiligheid, gezondheid en milieu) Checklist Aannemers. Dit is een vereiste voor veel bedrijven in onder andere de werktuigbouwkunde, steigerbouw, elektrotechniek, isolatietechniek, farmaceutische industrie, petrochemie, civiele techniek. industrieel reinigen, schilders en transport branche. Anticimex is als bedrijf VCA* gecertificeerd. En ook de operationele medewerkers. Hiermee kunnen we mede aantonen dat we aan een aantal verplichtingen van de Arbo Wet voldoen. En u kunt er als opdrachtgever op vertrouwen dat er op een veilige manier gewerkt wordt.

Bekijk VCA* certificaat

Kies land

  Bel nu 088 548 6660