slimme ongediertebestrijding voor gemeentes

Anticimex Smart voor steden

Hoe werkt de Riool ProtectOR van Anticimex?

Ons 6-stappenplan om van rattenoverlast verlost te zijn

 • Vooronderzoek: met informatie vanuit de gemeente, uit openbare databases en bronnen en onderzoek op locatie wordt een beheersplan conform IPM opgesteld.
 • Voorlichting: in samenwerking met de gemeente kan voorlichting gegeven worden aan de bewoners.
 • Plaatsing: met inachtneming van veiligheid worden ter plaatse de vallen geplaatst en geactiveerd.
 • Bestrijding: de vallen zijn actief en geven online de vangsten door aan Anticimex.
 • Rapportage: Anticimex monitort de data en rapporteert periodiek.
 • Evaluatie: aan de hand van het beheersplan en de resultaten worden de Rioolvallen

Wet- en regelgeving over rattenbestrijding

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij de bestrijding van plaagdieren zoals muizen en ratten. Ze hebben een zorgplicht wanneer de volksgezondheid in gevaar komt, dit kan het geval zijn bij de aanwezigheid van ratten.

Wat zegt de wet?

De volgende wetten hebben betrekking op ratten en de bestrijding ervan:

 1. Wet publieke gezondheid
 2. Waterwet en de Waterschapwet
 3. Wet natuurbescherming
 4. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb)
 5. Bouwbesluit en de woningwet
 6. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 7. Besluit kleine herstellingen
 8. Warenwet

Er zijn ook verschillende factoren die onder de gemeentelijke bevoegdheden vallen of waarvoor de gemeente een samenwerking heeft, die een impact kunnen hebben op de aanwezigheid van ratten zoals het afvalbeleid, bosbeheer, waterwegenbeheer, de riolering, de openbare ruimtes, enz.

Wie draagt welke verantwoordelijkheid?

 • Gebouweneigenaren zoals woningcorpororaties, particuliere eigenaren of gemeentes zijn verantwoordelijk voor
  • technisch staat van object (incl. riolering tot aansluiting gemeentelijk riool).
  • de bestrijding van ratten op zijn eigendom.
  • om bij langdurige leegstand of renovaties het betreffende gebouw in schone toestand te brengen (geen afval of andere voedselbronnnen).
  • informeren van eventuele (tijdelijke) huurders over rattenproblematiek en eigen verantwoordelijkheid.
 • Grondeigenaren zijn verantwoordelijk voor
  • het onderhoud van het terrein/object (groenonderhoud en afval).
  • de bestrijding van ratten op zijn eigendom.
  • informeren van eventuele (tijdelijke) huurders over rattenproblematiek en eigen verantwoordelijkheid.
 • Bewoners of VVE's zijn verantwoordelijk voor
  • het op een correcte wijze weggooien van hun afval in aanwezige afvalvoorzieningen (containers, kliko’s etc).
  • voor het onderhoud van hun tuin/balkon en stalt hier geen afval.Is verantwoordelijk voor de bestrijding van ratten in zijn woning.
 • Ondernemers zijn verantwoordelijk voor:
  • het op een correcte wijze omgaan met hun (bedrijfs)afval
  • het schoonhouden van de (nabije) omgeving van hun bedrijfspand/terras.
  • de bestrijding van ratten in de onderneming.
 • Waterschap / Hoogheeimraadschap is verantwoordelijk voor de waterwegen en de muskusrat- en beverratpopulatie.

Voordelen volgens bewoners

Anticimex heeft wereldwijd in diverse steden onderzoek laten doen naar de beleving van rattenoverlast. Uit het Europese onderzoek kwamen de volgende antwoorden op de vraag: ‘Wat vindt u belangrijke factoren bij plaagdierenbeheersing?’

anticimex smart onderzoek bij bewoners

Inwoners willen dus plaagdierbeheersing met zo min mogelijk belasting voor mensen en milieu. Hieronder leggen we u het verschil uit tussen traditionele bestrijding met vallen en gif in vergelijk met de gifvrij SMART methodiek van Anticimex.

anticimex smart ceo gribvand

Kies land

  Bel nu 088 548 6660