ratten bestrijden gemeente stad

Anticimex Smart voor steden

Ratten zijn wereldwijd al eeuwen aanwezig in steden. Ze gaan en staan waar mensen zijn, want daar is voedsel. Ook zijn ze, letterlijk, niet voor één gat te vangen, want ze zijn slimmer dan menigeen voor mogelijk houdt. Een echte overlever dus. Niet iedere rat is een probleem. Maar bij inwoners van diverse steden zorgen ze voor veel overlast en risico’s.

Het riool als habitat voor de rat

De bruine rat vindt in de stad, met name in het riool, een goede habitat. Een rat heeft een aantal basisbehoeften:

Voedsel

Een rat moet dagelijks drinken. Ratten zijn feitelijk alleseters, die niet zo kieskeurig zijn. Er komen dagelijks veel etensresten in het riool terecht. Dit komt allemaal bij de ratten voorbij drijven.

Beschutting

In het riool zijn geen natuurlijke vijanden waardoor ze zich vrij kunnen bewegen en voortplanten. Er bevinden zich plaatsen waar ze droog kunnen zitten om een nest te maken. Of ze knagen een gat in het riool om een hol te maken.

Warmte

In het riool is het gehele jaar een gematigde temperatuur. Hierdoor kunnen ze ook in de winters prima overleven. Zolang een rat over deze behoeften kan beschikken zal hij honkvast blijven zitten waar hij zit. En zal op een dag niet gauw verder dan 100 meter van zijn plaatst bewegen.

Anticimex Smart Rioolval om ratten doeltreffend te bestrijden

Ons 6-stappenplan om van rattenoverlast verlost te zijn

 • Vooronderzoek: met informatie vanuit de gemeente, uit openbare databases en bronnen en onderzoek op locatie wordt een beheersplan conform IPM opgesteld.
 • Voorlichting: in samenwerking met de gemeente kan voorlichting gegeven worden aan de bewoners.
 • Plaatsing: met inachtneming van veiligheid worden ter plaatse de vallen geplaatst en geactiveerd.
 • Bestrijding: de vallen zijn actief en geven online de vangsten door aan Anticimex.
 • Rapportage: Anticimex monitort de data en rapporteert periodiek.
 • Evaluatie: aan de hand van het beheersplan en de resultaten worden de Rioolvallen

Wet- en regelgeving over ratten bestrijden

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij de bestrijding van plaagdieren zoals muizen en ratten. Ze hebben een zorgplicht wanneer de volksgezondheid in gevaar komt, dit kan het geval zijn bij de aanwezigheid van ratten.

Wat zegt de wet?

De volgende wetten hebben betrekking op ratten en de bestrijding ervan:

 1. Wet publieke gezondheid
 2. Waterwet en de Waterschapwet
 3. Wet natuurbescherming
 4. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb)
 5. Bouwbesluit en de woningwet
 6. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 7. Besluit kleine herstellingen
 8. Warenwet

Er zijn ook verschillende factoren die onder de gemeentelijke bevoegdheden vallen of waarvoor de gemeente een samenwerking heeft, die een impact kunnen hebben op de aanwezigheid van ratten zoals het afvalbeleid, bosbeheer, waterwegenbeheer, de riolering, de openbare ruimtes, enz.

Waarom trekt een rat het riool uit en de stad in?

Door het snelle voortplanten wordt het op den duur erg druk met ratten in het riool. Ratten gaan op zoek naar voedsel en broedplaatsen buiten het riool. Boven de grond vinden ze in steden voldoende plekken om te schuilen, eten en te nestelen.

Normaal gesproken zal een rat zich namelijk niet zomaar overdag laten zien. Ze zijn van nature schuw want ze lopen het risico ten prooi te vallen van andere dieren in de stad, zoals vogels en katten.

Er zijn echter wel legio voorbeelden van ratten die zich op klaarlichte dag in steden vertonen. Dat is een indicatie die aangeeft dat er een zeer grote rattenpopulatie aanwezig is.

De ratten die zich overdag laten zien zijn hiertoe genoodzaakt omdat zij zich laag in de rattenhiërarchie bevinden. Ze hebben daarom niet de mogelijkheden om op de voor hen ideale tijden en plaatsen op zoek te gaan naar voedsel. Want dat is voorbehouden aan de ratten die hoger in de hiërarchie staan.

Deze ratten die genoodzaakt zijn om meer risico te lopen zijn vaak jonkies. Pogingen om ratten in de openbare ruimte bovengronds weg te vangen leiden vaak enkel tot het vangen van jonge, kleine ratten. De volwassen ratten blijven vaak onaangetast in het riool en blijven zich daar verder voortplanten.

Wie draagt welke verantwoordelijkheid?

 • Gebouweneigenaren zoals woningcorpororaties, particuliere eigenaren of gemeentes zijn verantwoordelijk voor
  • technisch staat van object (incl. riolering tot aansluiting gemeentelijk riool).
  • de bestrijding van ratten op zijn eigendom.
  • om bij langdurige leegstand of renovaties het betreffende gebouw in schone toestand te brengen (geen afval of andere voedselbronnnen).
  • informeren van eventuele (tijdelijke) huurders over rattenproblematiek en eigen verantwoordelijkheid.
 • Grondeigenaren zijn verantwoordelijk voor
  • het onderhoud van het terrein/object (groenonderhoud en afval).
  • de bestrijding van ratten op zijn eigendom.
  • informeren van eventuele (tijdelijke) huurders over rattenproblematiek en eigen verantwoordelijkheid.
 • Bewoners of VVE's zijn verantwoordelijk voor
  • het op een correcte wijze weggooien van hun afval in aanwezige afvalvoorzieningen (containers, kliko’s etc).
  • voor het onderhoud van hun tuin/balkon en stalt hier geen afval.Is verantwoordelijk voor de bestrijding van ratten in zijn woning.
 • Ondernemers zijn verantwoordelijk voor:
  • het op een correcte wijze omgaan met hun (bedrijfs)afval
  • het schoonhouden van de (nabije) omgeving van hun bedrijfspand/terras.
  • de bestrijding van ratten in de onderneming.
 • Waterschap / Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de waterwegen en de muskusrat- en beverratpopulatie.

Voordelen volgens bewoners

Anticimex heeft wereldwijd in diverse steden onderzoek laten doen naar de beleving van rattenoverlast. Uit het Europese onderzoek kwamen de volgende antwoorden op de vraag: ‘Wat vindt u belangrijke factoren bij plaagdierenbeheersing?’

anticimex smart onderzoek bij bewoners

Inwoners willen dus plaagdierbeheersing met zo min mogelijk belasting voor mensen en milieu. Hieronder leggen we u het verschil uit tussen traditionele bestrijding met vallen en gif in vergelijk met de gifvrij SMART methodiek van Anticimex.

anticimex smart ceo gribvand

Kies land

  Bel nu 088 548 6660