Kauwen

Bestrijding en voorkomen van vogeloverlast is specialistisch werk. Anticimex heeft veel ervaring met het oplossen van vogeloverlast. We kunnen vogelpinnen of een net plaatsen om kauwen te weren. De kauw is een echter een beschermde inheemse diersoort, en het nest van de kauw is beschermd. Er zitten dus bepaalde voorwaarden aan het verjagen of bestrijden van kauwen.

Uiterlijk

  • De kauw is een standvogel.
  • Hij is donkergrijs met een lichtgrijze zijhals en achterhoofd.
  • De volwassen kauw heeft een grootte van 30 – 34 cm.

De ontwikkeling en leefwijze van de kauw

De kauw is een korte afstandstrekker vanuit het noorden. Deze holenbroeder nestelt in boomholten, konijnenholen in de duinen, schoorstenen, luchtkanalen, nestkasten en rotsspleten. Hij broedt in los-vaste kolonies in zowel landelijke als stedelijke omgeving. Het vrouwtje legt 4 tot 5 eieren, de broedduur is ongeveer 16 dagen. De jongen vliegen na ca. 30 dagen uit. De kauw is een alleseter; hij eet wormen, slakken, insecten, vruchten, graan, voedselresten en eieren en jongen van kleinere vogels. Kauwen leven in groepen en hebben een gezamenlijke slaapplaats.

Schade en overlast door de kauw

De kauwen kunnen veel overlast veroorzaken zoals het vernielen van gazons en sportvelden doordat ze op zoek gaan naar insectenlarven. Andere schade en overlast van de kauw zijn: vraat-, pik- en krabschade aan ingezaaide en gekiemde gewassen, fruit; schade aan graan. Daarnaast zijn ze ook erg rumoerig, dit zorgt voor geluidsoverlast op de gezamenlijke slaapplaatsen. Ze verstoppen schoorstenen, rook- en ventilatiekanalen door nestmateriaal, ze pikken rieten daken kapot en brengen schade toe aan materialen door speelgedrag (laten vallen van kiezelstenen vanaf grinddaken).

Meer informatie over vogeloverlast

Het voorkomen van overlast van de kauw

Om schade aan uw gebouw, materiaal of gewassen te voorkomen, kan u enkele weringsmaatregelen nemen:

  • Het weren met schriklinten of ritselfolie
  • Vogelnetten
  • Draden spannen
  • Zaaizaad dieper zaaien
  • Kraaienkappen aanbrengen (tegen nestelen in rookkanalen en ventilatiekanalen)

Ontheffingen / vrijstellingen
Het is zonder ontheffing toegestaan om hinder- of schade toebrengende kauwen te weren. Dit houdt in het treffen van enkele maatregelen zodat een hinder- of schade toebrengend dier zou wegblijven.

Als een kauw b.v. een huis is binnengevlogen, ligt het voor de hand om het dier weer naar buiten te krijgen. Gaat het dier niet uit zich zelf naar buiten, dan moet geprobeerd worden het dier via opjagen of vangen weer naar de vrije natuur te krijgen.

Kies land

    Bel nu 088 548 6660