kauwen verjagen

Kauwen

Het bestrijden en voorkomen van vogeloverlast is specialistisch werk. Anticimex heeft veel ervaring met het oplossen van vogeloverlast. We kunnen vogelpinnen of een net plaatsen om kauwen te weren. De kauw is een echter een beschermde inheemse diersoort, en het nest van de kauw is beschermd. Er zitten dus bepaalde voorwaarden aan het verjagen, weren of 'bestrijden' van kauwen.

De ontwikkeling en leefwijze

De kauw is een korte afstandstrekker vanuit het noorden. Deze holenbroeder nestelt in boomholten, konijnenholen in de duinen, schoorstenen, luchtkanalen, nestkasten en rotsspleten. Hij broedt in los-vaste kolonies in zowel landelijke als stedelijke omgeving. Het vrouwtje legt 4 tot 5 eieren, de broedduur is ongeveer 16 dagen.

De jongen vliegen na ca. 30 dagen uit. De kauw is een alleseter; hij eet wormen, slakken, insecten, vruchten, graan, voedselresten en eieren en jongen van kleinere vogels. Kauwen leven in groepen en hebben een gezamenlijke slaapplaats.

Schade en overlast door de kauw

De kauwen kunnen veel overlast veroorzaken zoals het vernielen van gazons en sportvelden doordat ze op zoek gaan naar insectenlarven. Andere schade en overlast van de kauw zijn: vraat-, pik- en krabschade aan ingezaaide en gekiemde gewassen, fruit; schade aan graan. Daarnaast zijn ze ook erg rumoerig, dit zorgt voor geluidsoverlast op de gezamenlijke slaapplaatsen. Ze verstoppen schoorstenen, rook- en ventilatiekanalen door nestmateriaal, ze pikken rieten daken kapot en brengen schade toe aan materialen door speelgedrag (laten vallen van kiezelstenen vanaf grinddaken).

Het voorkomen van overlast van de kauw

Om schade aan uw gebouw, materiaal of gewassen te voorkomen, kan u enkele weringsmaatregelen nemen:

 • Het weren met schriklinten of ritselfolie
 • Vogelnetten
 • Draden spannen
 • Zaaizaad dieper zaaien
 • Kraaienkappen aanbrengen (tegen nestelen in rookkanalen en ventilatiekanalen)

Ontheffingen / vrijstellingen
Het is zonder ontheffing toegestaan om hinder- of schade toebrengende kauwen te weren. Dit houdt in het treffen van enkele maatregelen zodat een hinder- of schade toebrengend dier zou wegblijven.

Als een kauw b.v. een huis is binnengevlogen, ligt het voor de hand om het dier weer naar buiten te krijgen. Gaat het dier niet uit zich zelf naar buiten, dan moet geprobeerd worden het dier via opjagen of vangen weer naar de vrije natuur te krijgen.

Anticimex professionele vogelwering op maat

 • De kosten die regelmatig gemaakt worden voor het schoonmaken overstijgen de totale uitgaven voor een adequaat vogelweringsysteem.
 • Wij verhinderen dat kauwen zich nestelen en dat ze het gebouw binnendringen via openingen in de gevel. Hierdoor wordt de schade en het gezondheidsrisico geëlimineerd.
 • Onze doeltreffende systemen om kauwen te verjagen en te weren, worden afgestemd op de specifieke situatie van elk gebouw: huis, object, molen, boot, beschermd erfgoed...
 • De optimale combinatie van verschillende technische anti-vogelcomponenten bereikt het gewenste effect door rekening te houden met het gedrag van de kauwen. Tegelijkertijd wordt de omgeving niet visueel beperkt.

Kies land

  Bel nu 088 548 6660